ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
1. Bevezetés
 
Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”). A Tájékoztató fontos információkat tartalmaz az Art Models Kft. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. I.em. 5., a továbbiakban: „Ügynökség”) mint adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységről, ideértve többek között a személyes adatok gyűjtését, felhasználását, továbbítását és tárolását (a továbbiakban együttesen: „Adatkezelés”). Az Ügynökség elkötelezett személyes adatainak védelme iránt és kötelezettséget vállal, hogy a tevékenységével kapcsolatosan valamennyi adatkezelési aktusa megfelel a Tájékoztatóban és a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott követelményeknek. Az Ügynökség jelen Tájékoztatót időről-időre jogosult módosítani, amely módosítások azt követően alkalmazandók Önre, amikor erről az Ügynökség tájékoztatta és amennyiben szükséges, beszerezte hozzájárulását az említett módosításokhoz.
 
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Ügynökség figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.
 
2. Ügynökség elérhetőségei
 
Amennyiben az Ügynökség adatkezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése vagy észrevétele van az alábbi elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba:
 
Cégnév: Art Models Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-709598
Adószám: 12911660-2-41
Telefonszám: +36 1 769 0549
E-mail: info@artmodels.hu
Képviselő: Farkas Viktor ügyvezető
 
Az Ügynökség a beérkezett megkereséseket a személyes adatokkal együtt [1 év] elteltével törli.
 
3. Az Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre, forrása
 
A vonatkozó jogszabályok értelmében személyes adatnak minősül egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható a természetes személy, ha közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adatok közül az érintett faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére vagy szakszervezeti tagságára utaló, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó, továbbá az érintett egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok és az egészségügyi adatok ún különleges adatnak minősülnek. A jelen tájékoztatóban személyes adat alatt a különleges adatot is értjük.
 
Személyes adatait az Ügynökség az alább módokon szerezheti meg Öntől: (i) online jelentkezése során az Art Models webes felületén, (ii) jelentkezésének az office@artmodels.hu címre történő megküldésével, illetve (iii) személyes kapcsolatfelvétel keretében az adatlap kitöltése útján. Személyes adatainak megadása minden esetben teljesen önkéntes.
 
Az Ügynökség a következő személyes adatait kezeli; (a) név; (b) születési hely és idő; (c) kor; (d) cím; (e) mobil szám; (f) telefonszám; (g) e-mail cím; (h) magasság; (i) mellbőség; (j) derék méret; (k) csípő méret; (l) súly; (m) cipőméret; (n) szemszín; (o) hajszín; (p) ruhaméret; (q) színészi képesítés; (r) nyelvismeret; (s) egyéb ügynökségi regisztráció; (t) egyéb megjegyzésként megadott személyes adatai szabadidős tevékenységekről, szakismeretekről, sportról, vezetői engedély megléte vonatkozásában; (u) képmás; (v) casting/bemutatkozó videó és hangfelvétel; (w) referenciák; (x) aláírás, továbbá - castingra történő jelentkezés esetén - (y) ügynökségi sorszám és (z) elmúlt két év reklámszereplései.
 
Amennyiben Ön 16. életévét be nem töltött személy, a személyes adatait az Ügynökség csak a törvényes képviselőjének hozzájárulása alapján kezelheti. Törvényes képviselője hozzájárulását a jelen Tájékoztató végén található nyilatkozatban adhatja meg. A hozzájárulás megadása esetén az Ügynökség törvényes képviselőjének a következő személyes adatait kezeli: (a) név; (b) születési név; (c) születési hely és idő; (d) útlevél vagy személyigazolvány szám; (e) lakcím; és (f) aláírás.
 
4. Az Adatkezelés tartama
 
Az Ügynökség casting és modell ügynökség, amely Magyarország legtehetségesebb jelentkezőit kínálja megrendelői részére. Tájékoztatjuk, hogy az adatlap kitöltésével és annak Ügynökség részére történő megküldésével Ön és az Ügynökség között modell-közvetítésre és ügynökségi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéses jogviszony jön létre. E szerződés kiterjed arra az esetre is, amikor az Ügynökség megrendelői által küldött megkeresések alapján az Ügynökség válogatásra hívja be és Önt választják ki az adott projektre. Szintén a közvetítésre irányuló jogviszony keretében sor kerülhet az egyes projektekben való részvételéért járó díjazás részleteit rögzítő írásbeli megállapodás megkötésére is (a továbbiakban az Ön és az Ügynökség között létrejövő jogviszonyt rendező szerződések, ideértve az Ügynökség és az Ön díjazását kifizető szervezet, pl. alvállalkozó, iskolaszövetkezet, között létrejövő megállapodásokat is, együtt: „Szerződés”). Az Ügynökség személyes adatait a Szerződés alapján Önnel fennálló jogviszony időtartama alatt kezeli, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, a polgári jogi elévülés (5 év) idejéig az esetleges jogi igények (pl. kártérítés) érvényesítése érdekében.
 
Ön bármikor kérheti, hogy az Ügynökség törölje személyes adatait az adatbázisából. A törlés iránti kérelmét az Ügynökség a Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatnak tekinti és fordítva, a Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatát egyben a személyes adatok adatbázisokból történő törlésére vonatkozó kérelemnek tekinti. Ilyen kérelem esetén az Ügynökség a kezelt személyes adatokat legkésőbb [30] napon belül törli. 
 
Még erre vonatkozó kérelem esetén sincs lehetőség a személyes adatok törlésére, ha az adatkezelést jogszabály írja elő, például számviteli bizonylatok kapcsán. Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja, számviteli bizonylatnak minősül, azokat az Ügynökség a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok dokumentumai. A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig tart. 
 
5. Az Adatkezelés elvei
 
Az Ügynökség a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, Önnel együttműködve jár el az Adatkezelés során. Az Ügynökség csak az Ön által megadott személyes adatokat kezeli, a Tájékoztatóban meghatározott célokból. Az Adatkezelés minden szakaszában megfelel a Tájékoztatóban meghatározott céloknak. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. Az Adatkezelés időben korlátozott, a személyes adatok törlésre kerülnek, amint a cél eléréséhez már nem szükségesek vagy a cél megvalósult. Az Ügynökség törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatok mindenkor pontosak, helytállóak legyenek.
 
Amennyiben a személyes adatait az Ügynökség az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít arra, hogy az új célból történő adatkezelést megtiltsa. 
 
Amennyiben Ön 16. életévét be nem töltött személy, az Ügynökség személyes adatait csak a szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselő(i) hozzájárulása alapján kezelheti. Ellenkező bizonyításáig az Ügynökség azt feltételezi, hogy a jelentkező felett a szülői felügyeletet a jelentkező édesapja és édesanyja közösen gyakorolják. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Ügynökség a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatokat nem kezeli és az esetlegesen már megszerzett személyes adatokat törli (az adatlap fizikai megsemmisítésével és az esetlegesen keletkezett elektronikus fájlok végleges, helyreállítást lehetetlenné tévő törlésével).
 
Az Ügynökség felel a személyes adatok biztonságáért, integritásáért, azért, hogy illetéktelen személyek azokhoz ne férjenek hozzá, ne módosíthassák vagy törölhessék azokat. 
 
6. Az Adatkezelés jogalapja
 
Az Ügynökség az Adatkezelést a Szerződés, az Ügynökség Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében, továbbá az Ön tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulásával végzi (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont).
 
7. Az Adatkezelés célja
 
A Szerződés létrejöttéhez az Ügynökség közvetlenül Öntől gyűjti be a Szerződésben foglalt szolgáltatásai, azaz az adatbázisba kerüléshez és a megrendelőkhöz történő közvetítéshez szükséges személyes adatait. A Szerződés teljesítése során az Ügynökség személyes adatait továbbítja megrendelői részére annak érdekében, hogy ajánlja vagy kiközvetítse Önt a jelentkezésében megjelölt érdeklődésének megfelelő modell és/ vagy színészi (statiszta) munkavégzés céljából. A Szerződés teljesítése során ezért szükséges és nélkülözhetetlen, hogy az Ügynökség személyes adataival kapcsolatosan Adatkezelést végezzen. Az Ügynökség az önkéntesen átadott személyes adatairól nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás használatával az Ügynökség munkatársai képesek megtalálni a megrendelő számára megfelelő jelölteket. Az Ügynökség továbbítja megrendelőinek a megfelelő jelölt kiválasztáshoz szükséges személyes adatait. Az Ügynökség általi adattovábbítás címzettjei az Ügynökség rendszeres és potenciális jövőbeli megrendelői. Ön bármikor tájékoztatást kérhet az Ügynökségtől arról, hogy személyes adatait mely megrendelőnek és üzleti partnereknek került továbbításra.
 
A fentieknek megfelelően az Adatkezelés célja:
 
Az Ön azonosítása, az Önnel való kapcsolattartás;
Az Ön tulajdonságainak (külsőre vonatkozó paraméterek, képességek, képek, casting videók) nyilvántartása az adatbázisban történő tárolás és keresés céljából;
Ön és az Ügynökség megrendelői és szerződéses partnerei közötti kapcsolat létrejöttének elősegítése;
Az Ön részére lehetséges ajánlatok bemutatása;
Az Ügynökség megrendelői és szerződéses partnerei számára az alkalmas modellek, jelentkezők felkutatása, kiajánlása, közvetítése, a kapcsolat létrehozása;
Az Ügynökséget mint adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, és jogainak gyakorlása;
Az Ön jogainak védelme.
 
Jelen Tájékoztatóban nem említett adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
8. Adatbiztonság
 
Az Ügynökség nyomtatott nyilvántartásai és számítástechnikai rendszerei a székhelyén, a 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I. em. 5. címen találhatóak meg zárt helyiségben és tárolószekrényben. A személyes adatokat az Ügynökség saját fejlesztésű felhő alapú szoftverében is tárolja, amelyhez minden munkatársnak egyedi hozzáférése van.
 
Az Ügynökség egy átfogó adatbiztonsági rendszert (a továbbiakban: „Adatbiztonsági Rendszer”) alakított ki és tart fenn, amely adminisztratív, technikai, fizikai, műszaki, szervezési és szervezeti intézkedéseket, garanciákat foglal magában (ideértve szükség szerint az álnevesítést és titkosítást is) annak érdekében, hogy a személyes adatok bizalmas jellegét, biztonságát, integritását és hozzáférhetőségét biztosítsa, továbbá megvédje azt a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megosztástól, módosítástól és a megsemmisítéstől. Az Ügynökség az Adatbiztonsági Rendszer hatékonyságát legalább évente felülvizsgálja vagy független szakértővel felülvizsgáltatja. Az Adatbiztonsági Rendszer különösen, de nem kizárólagosan az alábbi intézkedéseket, garanciákat foglalja magában:
 
(a) Hozzáférés-szabályozás: szabályzatok, eljárások, fizikai és műszaki előírások és gyakorlatok, amelyek (i) fizikailag leszűkítik az informatikai rendszerhez és a papír alapú okiratokhoz és az azokat tároló helyiségekhez, eszközökhöz való hozzáférést a megfelelően felhatalmazott személyek körére; (ii) biztosítják, hogy azok az Ügynökséggel kapcsolatban álló személyek, akiknek szüksége van rá, hozzáférjenek a személyes adatokhoz, de azok, akiknek nincs erre szüksége, ne rendelkezzenek hozzáférési joggal; (iii) csak felhatalmazott személyeknek engednek hozzáférést és megakadályozzák, hogy az Ügynökséggel kapcsolatban álló személyek arra nem jogosult harmadik feleknek személyes adatot adjanak át; és (iv) a személyes adatot szükség szerint titkosítják vagy visszafejtik.

(b) Tájékoztatás és oktatás: az Ügynökség alkalmazottai és vezetősége részére részletes tájékoztatást és oktatást nyújt az Adatbiztonsági Rendszer használatáról és az annak való megfeleléshez szükséges lépésekről.

(c) Adatvédelmi incidens-kezelési eljárások: szabályzatok és eljárások az adatvédelmi incidensek felfedezésére és kezelésére, ideértve a rendszerek megfigyelését, a személyes adatok vagy az azokkal kapcsolatos rendszerek elleni tényleges vagy megkísérelt támadások, beavatkozások felismerését és a gyanított vagy bebizonyosodott adatvédelmi incidensek azonosítását és az azokra való reagálást, azok hátrányos következményeinek csökkentését és az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos dokumentációt.

(d) Krízis-forgatókönyv: szabályzatok és eljárások a személyes adatokat károsító vagy azzal fenyegető vészhelyzetek (pl. tűz, rongálás, üzemzavar, természeti katasztrófa) esetén szükséges lépésekről, ideértve a biztonsági adatmentési- és adathelyreállítási terveket.

(e) Eszköz- és média-használat korlátozása: szabályzatok és eljárások, amelyek a hardver eszközök és elektronikus hírközlési eszközök Ügynökség működési helyén történő beszerzését, beszerelését és onnan való eltávolítását, az eszközök működési helyen belül történő mozgatását szabályozzák, ideértve a személyes adat végleges törlésének és a személyes adatok hardver eszközök és elektronikus hírközlési eszközök újrahasznosítását megelőző eltávolítása szabályait. Az Ügynökség a személyes adatok hordozható eszközre való letöltését vagy azon való tárolását tiltja és megakadályozza.

(f) Monitoring: hardveres, szoftveres és/vagy eljárási megoldások, amelyekkel rögzítik és megvizsgálják az elektronikus információs rendszerekben végzett műveleteket, ideértve az adatbiztonsággal kapcsolatos naplózást és jelentéseket.

(g) Adatintegritás: szabályzatok és eljárások, amelyek a személyes adat bizalmas jellegét, integritását és rendelkezésre állását biztosítják, és amelyek megvédik azt a jogosulatlan megosztástól, módosítástól és megsemmisítéstől.

(h) Tárolás és adattovábbítás biztonsága: műszaki biztonsági intézkedések, amelyek az elektronikus hálózaton továbbított személyes adathoz való jogosulatlan hozzáférést gátolják meg, ideértve az elektronikus formában továbbított vagy tárolt személyes adat titkosítását olyan rendszerekben vagy hálózatokon, amelyhez a személyes adat megismerésére nem jogosult személyek is hozzáférhetnek.

(i) Kijelölt biztonsági felelős: Az Ügynökség biztonsági felelősként az ügyvezetőt jelölte ki, aki az Adatbiztonsági Rendszer kidolgozásáért, működtetéséért és karbantartásáért felel.

(j) Tesztelés: Az Ügynökség rendszeresen teszteli az Adatbiztonsági Rendszer fő szabályozóit, alrendszereit és eljárásait annak ellenőrzésére, hogy azokat megfelelően alkalmazzák és azok hatékonyan kezelik az azonosított fenyegetéseket és kockázatokat.

(k) Adaptálás: Az Ügynökség nyomon követi és értékeli, szükséges szerint adaptálja az Adatbiztonsági Rendszert a legújabb műszaki és iparági adatbiztonsági fejlesztések, a személyes adatok érzékenysége, az Ügynökséget vagy a személyes adatokat érintő külső vagy belső fenyegetések és az Ügynökség üzleti struktúrájának változásai (pl. beolvadások, felvásárlások, szövetségek, közös vállalkozások, kiszervezések, információs rendszerek változásai) tükrében.
 
Az Adatbiztonsági Rendszer további részleteit, elemeit az Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza, amely elérhető: [LINK].
 
9. Adattovábbítás
 
Az adattovábbítás az Ön személyes adatainak meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tételét jelenti. A Szerződés teljesítése során az Ügynökség továbbítja személyes adatait megrendelői részére. Az Ügynökség megrendelői tipikusan az Európai Gazdasági Térségben („EGT”), továbbá azon kívüli országokban letelepedett filmgyártók, modellügynökségek, reklámügynökségek valamint fotósok.
 
Az Ügynökség megrendelőivel és alvállalkozóival kötött szerződéseiben szereplő szavatossági rendelkezések révén biztosítja, hogy a megrendelők és az alvállalkozók a személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljék. 
 
Az Ügynökség tájékoztatja, hogy az Ügynökség személyes adatait az EGT-n kívüli harmadik országba továbbítja. E tekintetben az Ügynökség biztosítja, hogy az adattovábbítást csak olyan címzettnek teljesítse, amelyek a személyes adat GDPR által garantált védelmi szintjét biztosítják. Az Ügynökség az adattovábbítást az Ön GDPR 49. cikk (1) a) pont szerinti, az adattovábbítás kockázatairól szóló tájékoztatáson alapuló, a jelen Tájékoztató végén található Nyilatkozatban megadott hozzájárulása alapján teljesíti. 
 
Az Ügynökség az http://www.artmodels.hu/ weboldalán bizonyos személyes adatait, ideértve képmását és a casting/bemutatkozó videóját nyilvánosságra hozhatja. Személyes adatainak ilyen módon történő nyilvánosságra hozatala előtt, ezen adatkezeléshez külön hozzájárulását fogjuk kérni.
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogszabály felhatalmazása alapján meghatározott hatóságok, szervezetek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Ügynökséget. Az Ügynökség ezen hatóságok, szervezetek részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
10. Adatfeldolgozás
 
Tájékoztatjuk, hogy az Ügynökség az alábbi adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:
 
 • A Benefit Consulting Kft. az Ügynökséget a modellek díjazásával kapcsolatos bérszámfejtési feladatok teljesítésében támogatja, amelynek során az Ügynökség a modellre vonatkozó személyes adatokat továbbít a Benefit Consulting Kft.-nek.
 • Artificial Digital Kft. az Ügynökséget a számítógépes rendszerek, a levelezés és a szerverek kiépítése és karbantartása tekintetében támogatja, amely munkája során hozzáfér az ezen rendszerekben tárolt személyes adatokhoz.
 • Lion&Lion Kft. az Ügynökséget a számítógépes rendszerek, a levelezés és a szerverek kiépítése és karbantartása tekintetében támogatja, amely munkája során hozzáfér az ezen rendszerekben tárolt személyes adatokhoz.
 • Dream Interactive Kft. az Ügynökséget az SMS-küldő szolgáltatás (SeeMe) nyújtásával támogatja és e szolgáltatás nyújtása során hozzáfér az Ügynökség adatbázisában szereplő személyek telefonszámához, továbbá az SMS-ek tartalmához.
 
Az adatfeldolgozókkal kötött megállapodásokban az adatfeldolgozók garantálják a személyes adatok biztonságát.
 
11. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei
 
(A) Tájékoztatáshoz való jog Az Ügynökség a jelen tájékoztatóval a személyes adatok bekérésének időpontjában a jelen tájékoztató elérhetővé tételével minden esetben tájékoztatja személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi információkról: 
 • az Ügynökség elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 • az adatkezelés célja, jogalapja;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • a személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy kezelésük korlátozásának kérelmezéséhez, továbbá az adatkezelés   elleni tiltakozáshoz való jogról szóló tájékoztatás; 
 • az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának jogáról szóló tájékoztatás;
 • a kompetens hatósághoz benyújtható panasz-eljárásról szóló tájékoztatás.
(B) Hozzáféréshez való jog Bármikor megkeresheti az Ügynökséget azzal a kérdéssel, hogy az Ügynökség kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben az Ügynökség valóban kezeli az érintett személyes adatait, az Ügynökség biztosítja a (A) pontban meghatározott információkat, továbbá az adatok forrására vonatkozó információkhoz való hozzáférést.

(C) Helyesbítéshez való jog Ha azt észleli, hogy az Ügynökség által kezelt személyes adatai hibásak vagy hiányosak, jogosult helyesbítési vagy kiegészítési kérelmével az Ügynökség-et megkeresni és az Ügynökség a kérést késedelem nélkül teljesíti.

(D) Törléshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az Ügynökség indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Ügynökség gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) Ön visszavonja az Adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az Adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre;
d) az Ügynökség a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatokat az Ügynökségre alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Tájékoztatjuk, hogy a törléshez való jogát nem gyakorolhatja, amennyiben az Adatkezelés szükséges jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez vagy jogi igények érvényesítéséhez (pl. kártérítés) szükség van.

(E) Korlátozáshoz való jog Kérésére az Ügynökség korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Ügynökség ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Ügynökségnek már nincs szüksége a személyes adatokra Adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Ügynökség jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az Ügynökség ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezel.

(F) Adathordozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ügynökség rendelkezésére bocsátott és az Ügynökség által automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult kérni, hogy ezeket az adatokat az Ügynökség egy másik adatkezelőnek – ha ez technikailag megvalósítható közvetlenül – továbbítsa.

(G) Tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Ügynökség, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Ügynökség a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(H) Hozzájárulás visszavonásához való jog Személyes adatai kezeléséhez az Ügynökség részére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

(I) Jogorvoslathoz való jog [A vonatkozó magyar szabályok megjelenést követően szükség szerint módosítandó.]
 
Az Ügynökség a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén Ön meghatározott esetekben sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet az Ügynökségtől. Az Ügynökség mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 
Amennyiben az Ügynökség adatkezelésével kapcsolatban problémája van, kérjük jelezze számunkra jelen Tájékoztató 2. pontjában megadott elérhetőségeinken. 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy jogainak megsértése esetén az Ügynökség ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
A fenti jogorvoslati lehetőségein kívül az Ügynökség jogellenes adatkezelése ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi elérhetőségeken:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 
12. Egyéb rendelkezések
 
Tájékoztatjuk, hogy egyes produkciók esetén képmásának, hangfelvételének megjelenéséhez külön hozzájárulását fogjuk kérni a személyiségi jogai védelme érdekében. 
 
13. Elérhető tájékoztatók és adattörlés
 
- Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
- Weboldalon használt cookie-k leírása
- Regisztrációnál vagy kapcsolatfelvételnél használt cookie-k leírása
- Oldalon használt cookie-k, és azok törlése